<< Til søkesiden   


PFU-sak 207/06

KLAGER: Advokat Robert Myhre p.v.a. Safety & Security AS
ADRESSE: Postboks 472, 1327 Lysaker
TELEFON/TELEFAX:
REDAKSJON: Politiforum
PUBLISERINGSDATO: 10/2006
STOFFOMRÅDE: Offentlig forvaltning
GENRE: Nyhetsartikkel
SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse
REGISTRERT: 06.11.2006
BEHANDLET I SEKR.: 07.11.2006; tilsvarsrunden innledet
BEHANDLES I PFU: 30.01.2007
FERDIGBEHANDLET: 30.01.2007
BEHANDLINGSTID: 83 dager
KLAGEGRUPPE: Bedrift
PFU-KONKLUSJON: Brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.: 4.14
MERKNADER:
SAMMENDRAG:

Politiforum, som er et fagblad som utgis av Politiets Fellesforbund, hadde i sitt oktobernummer 2006 en artikkel om innkjøp av våpen til Beredskapstroppen i Politiet, og til livvakttjenesten. Artikkelen hadde tittelen «Avkrefter B-stempel» og undertittelen «- våpen til Beredskapstroppen og livvakttjenesten utsatt». Ingressen:

«Politiets valg av to pistoltyper har skapt sterke reaksjoner. PDMT-sjef Lars Bøhler avkrefter frykten for et A-våpen og et B-våpen i etaten. Anbudsprosessen vedrørende anskaffelsen av våpen til spesialenhetene er avlyst.»

Videre i artikkelen:

«Politiet har ulike brukergrupper med ulikt behov. Alle brukergrupper deltok i utarbeidelsen av kravspesifikasjonene for pistoler. Kravene ble satt for å ivareta de enkelte brukergruppers behov i henhold til deres bruksmønster og ferdigheter. Valget ble foretatt i henhold til disse kravene noe som dermed ga det våpenet som var best egnet for de ulike brukergrupper. Politiforum vet at det har vært misnøye blant operative polititjenestemenn på at det er valgt to ulike pistoler. De har fryktet at våpenet som har blitt valgt for operativt personell, ikke har holdt samme kvalitet som våpenet som er valgt til spesialenhetene. Det tilbakeviser Bøhler.»

Den intervjuede Lars Bøhler er oppgitt som leder for PDMT (Politiets Data- og Materielltjeneste). I artikkelen opplyses det videre, med Bøhler som kilde, at en av de sju våpenleverandørene som har vært med i prosessen, Heckler & Koch, (som leverer våpenet Glock), har valgt å gå rettens vei fordi de ikke ble valgt til «hovedvåpen». Senere i artikkelen, under mellomtittelen «- Beklagelig», heter det:

Lars Bøhler mener hele prosessen mellom Glock (Safety & Security Service som leverandør, red. anmerk.) og PDMT er uheldig. Bøhler understreker at Safety & Security Service i den senere tid ikke har henvendt seg til PDMT direkte. Henvendelsene har gått til Politidirektoratet med kopi til Justisdepartementet og riksrevisjonen. – Dette opplever vi lite forretningsmessig og det er meget beklagelig at de opptrer på denne måten. Hvis det er noe de vil klage på, er det naturlig at de tar det opp med oss. Safety & Security Service oppfattes dermed som en useriøs aktør. Politidirektoratet har videresendt brevene til meg, og jeg vil svare personlig, sier Bøhler.»


KLAGEN:

Klager er firmaet Safety & Security Service (SSS) via advokat. Klagen dreier seg om at firmaet «ikke ble gitt anledning til samtidig tilsvar» i artikkelen. Klager opplyser at man var i kontakt med Politiforum før publisering, men at man kun oppnådde et tilbud om et intervju i påfølgende utgave, en måned senere.

Det anføres i klagen at artikkelens innehold «må sies å være noe spesiell», fordi SSS stemples som useriøs «fordi man har henvendt seg til overordnet forvaltningsorgan», og fordi det foregår tvister mellom nettopp PDMT, der kilden er leder, og klager, «noe som burde tilsi en viss varsomhet før man viderebringer slike beskyldninger».


TILSVARSRUNDEN:

Politiforums redaktør mener Bøhler (kilden; sekr. anm.) må være i sin fulle rett til å komme med sin subjektive oppfatning. «Når SSS ikke ser ut til å ha forstått anbudsreglene, og hvem man forholder seg til, fremstår ikke Bøhlers kommentar som upassende og uten dekning.

Det anføres videre at Politiforum er et fagblad som har en fast gruppe lesere og at en oppfølgende artikkel i påfølgende utgave «i stor grad ville ha truffet de som SSS ønsker å henvende seg til med tilsvarsretten».


Klageren mener Politiforums kommentar til klagen bærer preg av at bladet har tatt stilling i spørsmålet om valg av våpenleverandør, og tror det kan være forklaringen på at man bare slapp til den ene parten i artikkelen.


Politiforum har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Firmaet Safety & Security Service mener bladet Politiforum brøt god presseskikk i en omtale av politiets valg av nye tjenestepistoler til enkelte politiavdelinger. I artikkelen ble en innkjøpsansvarlig i politiet blant annet sitert på at han anså firmaet som en useriøs aktør. Klageren mener man skulle ha fått mulighet til å komme til orde i samme artikkel for å kunne ta til motmæle mot kritikken.

Politiforum viser til at man tilbød tilsvarsplass i påfølgende utgave, en måned senere. Det vises også til at Politiforum er et fagblad og at leserne i det alt vesentlige er de samme fra utgave til utgave. Utover dette mener bladet at kilden må kunne få framføre sine subjektive oppfatninger på den måten det ble gjort.


Pressens Faglige Utvalg viser til det sentrale prinsippet i presseetikken, om muligheten til å forsvare seg mot kritikk, samtidig som kritikken framføres Forutsetningen for at denne retten skal utløses er at kritikken er sterk og konkret.

I det foreliggende tilfellet blir det klagende firmaet karakterisert som useriøst og lite forretningsmessig. Slik utvalget ser det, kan det ikke være noen tvil om at karakteristikkene utløser retten til samtidig imøtegåelse, slik denne er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Utvalget registrerer at klageren ble tilbudt tilsvar i påfølgende utgave, men mener dette ikke var tilstrekkelig til å rette opp det opprinnelige overtrampet.


Politiforum har brutt god presseskikk.


Oslo, 30. januar 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Marit Rein, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller